آگهی مزایده کتبی نوبت دوم

آگهی مزایده نوبت دوم   آگهی مزایده مرحله دوم بسمه تعالی شهرداری نوسود در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲شورای اسلامی شهر نوسود نسبت به اجاره  واحد شماره یک و انبارهای موجود […]