فعالیت های واحد خدمات شهری توسط نیروهای خدماتی و عمرانی در دی ماه۹۷

فعالیت ها و خدمات نیروهای خدمات شهری و عمرانی شهرداری نوسود

آگهی مناقصه

«آگهی مناقصه عمومی نوبت اول » شهرداری نوسود در نظر دارد پروژه بازسازی ساختمان اداری شهرداری نوسود از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه (ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ) موضوع طرح بازسازی ساختمان […]