خدمات شهری و آمادگی جهت پیشواز از نوروز و مهمانان نوروزی قسمت دوم

آغاز گل‌کاری میادین توسط کارگران خدماتی👇 تعریض و تسطیح بلوار ورودی شهر لکه‌گیری و ترمیم آسفالت با استفاده از آسفالت گرم و ماشین آلات راهسازی بهسازی،تسطیح و تیغه زنی خیابان کارگر با ماشین آلات راهسازی […]

ادامه‌ی فعالیت های خدمات شهری در بهمن و اسفند ۹۷

بتن ریزی خیابان فردوسی و بهسازی دیوار حایل ورودی کانون دانش نوسود بهسازی و مناسب سازی پیاده‌روی خیابان امام خمینی