ترمیم آسفالت و لکه‌گیری توسط کارگران خدماتی شهرداری نوسود

عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت خیابان‌های سطح شهر توسط کارگران خدماتی شهرداری نوسود