آشنایی با وظایف خدمات شهری

شنایی با وظایف مدیریت خدمات شهری ۱ – برنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که مناطق شهرداری و سایر سازمانها و واحدهای تابعه به تنهائی قادر به انجام آن نبوده و مستلزم اقدامات […]