تاکسیرانی

                                                         شرح وظایف امور تاکسیرانی
*توسعه و تکمیل و نوسازی ناوگان تاکسیرانی با برنامه ریزی لازم و انجام طرح های مطالعاتی و کارشناسی برای کم و زیاد کردن آمار تاکسیهای موجود
* بررسی و تعیین میزان نرخ کرایه تاکسیهای درون شهری پاوه و اخذ مصوبات قانونی
* استفاده و به کارگیری امکانات در جهت تامین درآمد تاکسیرانی از محل اخذ عوارض و درآمد های قانونی
* به کارگیری هر گونه امکانات قانونی برای آسایش مسافران درون شهری و سیستم تاکسیرانی
* جلب همکاری سایر ارگانها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی
* صدور و لغو و تمدید پروانه های تاکسیرانی و بهره برداری و موافقت اصولی و نمایندگی تهیه آمار های لازم
* پیگیری د رارتباط با نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و ایستگاه تاکسی در سطح شهر.
* تشکیل جلسات شورای ترافیک شهرستان در رابطه با رفع معضل ترافیک سطح شهر .
* بازرسی مکرر در سطح شهر به همراه بازرس تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و پلیس اخلاقی نیروی انتظامی
* تهیه و تنظیم شیفت نماز جمعه جهت جابجایی نمازگزاران در نماز جمعه
* نصب پوستر تراکهای تبلیغاتی بر شیشه تاکسیها به مناسبتهای مختلف .
* رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تاکسیها در ارتباط با رعایت نردن نرخ مصوب و معرفی متخلفات به تعزیرات حکومتی .
* نقل و انتقال تاکسی های درون شهری
* مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری براساس دستورالعمل های صادره
* انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل .

مسئول مربوطه:

نظیر رحمانی

۰۸۳-۴۶۴۲-۲۲۱۵