پیشینه‌ی شهرداری

هنگام تقسیمات کشوری در سال ۱۳۳۹ شمسی، شهر نوسود در ردیف شهرداری ها قرار گرفت و با درجه‌ی سوم شهرداری ، در همان سال با ریاست آقای هندسی تأسیس گردید و شروع به کار نمود.

شهرداران و سرپرستان شهرداری

نام

سمت

تاریخ

آقای خراباتی

شهردار

۱۳۴۱/۰۲/۰۶

آقای نهضت اژیر

شهردار

۱۳۴۲/۱۲/۲۹

بانو مرصع فروتی

شهردار

۱۳۴۳/۰۲/۳۰

آقای ابطحی

شهردار

۱۳۴۴/۰۳/۱۰

ابراهیم شاه‌ابراهیمی

شهردار

۱۳۴۶/۰۴/۲۸

آقای دانشور

سرپرست شهرداری

۱۳۴۷/۰۲/۰۱

آقای محمد نمکی

سرپرست شهرداری

۱۳۴۸/۰۵/۰۲

آقای هژیر بیک لری

شهردار

۱۳۴۹/۰۹/۰۵

ابراهیم شاه ابراهیمی

شهردار

۱۳۵۵/۰۷/۲۴

آقای جمال اژند

شهردار

۱۳۵۷/۰۹/۱۶

آقای فیروز سعیدی

سرپرست شهرداری

۱۳۵۷/۱۲/۲۹

آقای احمد رضایی

سرپرست شهرداری

۱۳۵۸/۰۸/۰۵

آقای فیروز سعیدی

سرپرست شهرداری

۱۳۵۹/۱۱/۱۵

آقای محمدعلی اردکانی

سرپرست شهرداری

۱۳۶۱/۱۲/۱۶

آقای حسن محمدی

سرپرست شهرداری

۱۳۶۲/۰۱/۲۲

آقای غلامرضا خوارزمی

سرپرست شهرداری

۱۳۶۳/۰۵/۰۴

آقای بهنام پورحیدری

سرپرست شهرداری

۱۳۶۴/۰۹/۱۹

آقای حاج علی شادمانی

سرپرست شهرداری

۱۳۶۴/۱۲/۰۲

آقای غلامرضا زنگنه

سرپرست شهرداری

۱۳۶۷/۰۱/۰۶

آقای مهدی حرّی

سرپرست شهرداری

۱۳۶۷/۱۲/۲۴

آقای محمد کریمی

سرپرست شهرداری

۱۳۶۹/۰۳/۲۲

آقای ناظم طالبی

شهردار

۱۳۷۱/۷/۱۱

آقای حامد کاکایی

شهردار

۱۳۷۵/۰۳/۰۹

آقای دانا آذری

شهردار

۱۳۷۶/۰۵/۰۴

آقای عثمان محمدی

شهردار

۱۳۸۲/۱۰/۲۰

آقای دانا آذری

شهردار

۱۸۳/۰۱/۲۰

آقای فرنیا رضوی

سرپرست شهرداری

۱۳۸۶/۰۷/۱۵

آقای دانا آذری

شهردار

۱۳۸۶/۰۷/۲۴

آقای سلام خسروی

شهردار