مشخصات اعضاء

اعضای شورای اسلامی شهر نوسوددانا اژند
منشی شورای اسلامي شهر نوسود 
کارشناسي فناوري اطلاعات


سعدون مرادي
منشی شوراي اسلامي شهر نوسود
ديپلم ادبيات و علوم انساني


مصلح لطيفي
خزانه دار و سخنگوی شورای اسلامی شهر
کارشناسي ارشد مکانيک


پيام مولودي
 رئیس شورای اسلامی شهر
کارشناس تربيت بدني


فردين منفردي  
نائب رئیس شورای اسلامی شهر
کارشناسي حسابداري