فرم ثبت خدمات شهری۱۳۷

 ضمن عرض خیر مقدم خدمت شهروندان گرامی :

خواهشمند است ضمن پرکردن فیلدهای موردنیاز وستاره دار، مشکلات و پیشنهادهای مربوط به محل مورد نظر خود را اعلام  فرمائید تا ضمن بررسی کارشناسان این شهرداری ،موضوع در اسرع وقت پیگیری شود.

فرم ثبت خدمات شهري(سامانه 137)

 

درخواست را تأييد کنيد