امور اداري و کارگزيني

شرح وظايف مسئول امور اداري و کارگزيني

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
 • ارتباط و ايجاد هماهنگي با گروه تشكيلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسايل تشكيلاتي واحد مربوطه و ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام امور.
 • معرفي كاركنان واجد شرايط براي طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگي با مسئول مافوق.
 • نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان به حوزه مديريت امور اداري.
 • نظارت بر امور كارگزيني، دبيرخانه، موتوري، بايگاني، ماشين نويسي و ساير واحد هاي زير مجموعه.
 • پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام لازم در مورد تامين آن با هماهنگي واحد زيربط.
 • پيشنهاد نيروهاي واجد شرايط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
 • پيگيري و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع و ديگر همكاران با رعايت قوانين ومقررات اداري.
 • همكاري در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم.
 • به روز نگه داشتن سيستم پرسنلي و ثبت اطلاعات مربوطه در سيستم فوق.
 • ارايه گزارش هاي پرسنلي در فواصل زماني معين به مقام مافوق.
 • نظارت بر مكاتبات اداري بر اساس آيين نامه مكاتبات شهرداري .
 • پيگيري مسايل رفاهي كاركنان.
 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
 • انجام امور بايگاني پرسنلي.
 • انجام امور مربوط به تسويه حساب مرخصي سالانه و همچنين تسويه حساب در زمان ترك كار و يا تغيير محل خدمت كاركنان.
 • رسيدگي به درخواست ضمانت بانكي كاركنان برابر دستورالعمل هاي مربوطه.
 • تهيه گزارش آمار پرسنلي مورد درخواست مسئولين ذيربط.
 • پيشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان.
 • نظارت و ارايه گزارش از مرخصي ، اضافه كار، ماموريت و حضور و غياب كاركنان.
 • برنامه ريزي لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در كارگزيني.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

مسئول واحد

محمد غازي شاه‌ويسي

شماره تماس 46422459-083