کارپردازي

شرح وظايف کارپردازي:

این واحد مستقیما زیر نظر مسئول امور مالی انجام وظیفه می نماید.
  • امور کارپردازی (خرید اقلام مورد نیاز شهرداری) 
    پرداخت کلیه هزینه های جاری مرکز از قبیل(قبوض برق ،آب و غیره)

  • خدمات نرم افزاری و فاکتورهای خرید مرکز
    انجام امور بانکی،اداری و مالی
    تنظیم سند و فاکتور و گرفتن امضاء اسناد مالی 

  • بررسی درخواست خرید کالا 

  • اخذ استعلام بهاء جهت خرید بیش از سقف تنخواه گردان برابر آیین نامه مالی و سالیانه شهرداری

 

 مسئول واحد:
نوراله نوري
شماره تماس : 46422214-083