آگهی مزایده

چاپ متن

آگهی مزایده فروش کامیون کمپرسی اتکو شهرداری نوسود

شهرداری نوسود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹ مورخ ۹۸/۰۴/۳۰ شورای اسلامی شهر نوسود نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی آتکو مدل ۱۳۸۴  و از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت(سامانه ستاد ) به نشانی www.setadiran.ir با شرایط مشروحه‌ی ذیل اقدام نماید:


💢قیمت پایه‌ی مزایده‌ :  ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
شرایط مزایده:
💢واریز مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت تضمین شرکت در مزایده به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۴۳۰۰۰۵ به نام سپرده شهرداری نوسود نزد بانک ملی شعبه نوسود.
📌تاریخ انتشار در سایت ۹۸/۵/۲۸ ساعت ۸ تا تاریخ ۹۸/۶/۱۲ ساعت ۱۹
📌مهلت بازدید از تاریخ۹۸/۵/۲۸ تا تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲
📌مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ تا تاریخ ۹۸/۰۶/۱۲
📌زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱ صبح چهار شنبه  مورخ: ۹۸/۰۶/۱۳
💢متقاضیان می توانند جهت بازدید از مورد مزایده به ساختمان انبار و پارک موتوری شهرداری نوسود مراجعه نمایند.
💢هزینه‌ی خلافی خودرو تا تاریخ تحویل خودرو بر عهده‌ی شهرداری نوسود می باشد.
💢تمامی هزینه‌های کارشناسی خودرو ،آگهی روزنامه ، تعویض پلاک ، نقل و انتقال سند بر عهده‌ی برنده‌ی مزایده خواهد بود.
💢شهرداری نوسود در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادهای مبهم مشروط ناقص یا فاقد فیش واریزی یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
💢سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب سپرده شهرداری باقی و در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد
💢برنده مزایده مکلف است پس از دریافت نامه کتبی دال بر برنده شدن از شهرداری ،حداکثر تا یک هفته نسبت به تعیین تکلیف مورد مزایده اقدام نماید.در غیر این صورت سپرده ایشان به نفع صندوق شهرداری برداشت و در چارچوب آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها به پیشنهادات بعدی رجوع خواهد شد.
💢متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از شرایط قرارداد و نحوه‌ی واگذاری به امور قراردادهای شهرداری نوسود مراجعه نمایند.
♦️روابط عمومی شهرداری نوسود♦️

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *