لایروبی معابر و آبروهای سطح شهر جهت جلوگیری از آبگرفتگی و بروز خسارت به شهروندان

لایروبی معابر و آبروهای سطح شهر ، احداث آبروهای جدید جهت جلوگیری از آبگرفتگی و بروز خسارت به شهروندان