تصویر مجوز جایگاه سوخت شهرداری نوسود در بازارچه شوشمی

تصویر مجوز جایگاه سوخت شهرداری نوسود در بازارچه شوشمی پس از پیگیریهای فراوان شورای شهر و شهردار نوسود

جلسه و دیدار سردار آسیابانی و هیأت همراه و بخشدار با شورای اسلامی و شهردار نوسود

دیدار سردار آسیابانی و مسئولین با شورای اسلامی شهر و  شهردار نوسود