تصویر مجوز جایگاه سوخت شهرداری نوسود در بازارچه شوشمی

تصویر مجوز جایگاه سوخت شهرداری نوسود در بازارچه شوشمی پس از پیگیریهای فراوان شورای شهر و شهردار نوسود