جلسه و دیدار سردار آسیابانی و هیأت همراه و بخشدار با شورای اسلامی و شهردار نوسود

دیدار سردار آسیابانی و مسئولین با شورای اسلامی شهر و  شهردار نوسود

فعالیت های واحد خدمات شهری توسط نیروهای خدماتی و عمرانی در دی ماه۹۷

فعالیت ها و خدمات نیروهای خدمات شهری و عمرانی شهرداری نوسود