فعالیت های واحد خدمات شهری توسط نیروهای خدماتی و عمرانی در دی ماه۹۷

فعالیت ها و خدمات نیروهای خدمات شهری و عمرانی شهرداری نوسود